Notariusz Oława – Wymagane dokumenty

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział.
 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego.
 1. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona.
 1. TESTAMENT:
 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).
 1. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – numer księgi wieczystej.
 1. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego.
 1. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. rozdzielność majątkowa/intercyza):
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków.